facebook

office@paull.sk +421 905 287 749

Teslova 19, BRATISLAVA
Obvodová cesta 19, 03401, RUŽOMBEROK

ISO 9001, ISO 14001, INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLOČNOSTI

Integrovaný systém manažérstva v spoločnosti budujeme od roku 2014 postupne až po dnes. Integrovaný systém manažérstva je každoročne preverený nezávislým certifikačným orgánom ISO CERT LTD, Bexley Square 6 Salfotd, Manchester, Veľká Británia, EU, pobočka ISO CERT, s.r.o. Bratislava, Slovensko.

Manažment spoločnosti vydomý si svojej zodpovednosti za kvalitu a enviroment, vyhlasuje svoju integrovanú politiku s nasledovnými princípmi:

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou s orientáciou na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácií zákaziek s dôrazom na bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov.
 • Vysoká kvalita všetkych činností je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvára predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít.
 • Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.
 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému.
 • Dodávateľov komponentov a služieb aktívne začleňujeme do nášho integrovaného manažérskeho systému.
 • Zástupcovia vedenia spoločnosti majú potrebnú právomoc a organizačnú voľnosť na riešenie závažných problémov.
 • Trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému je podporované a zabezpečované aktívnym prístupom zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.
 • Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.
 • Starostlivosť o sociálne zabezpečenie, živorné, pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégia rozvoja sppoločnosti. Využívame systém vzdelávania k zvyšovaniu uvedomenia a vedomostí v oblasti integrovaného manažérskeho systému s dôrazom na prevenciu znižovania rizík.
 • Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom, recykláciou a nevyužiteľné druhy odpadov budeme zneškodňovať enviromentálne vhodným spôsobom.
 • Manažment spoločnosti sa zaväzuje prevenciou zabraňovať znečisteniu životného prostredia, dodržiavať príslušné enviromentáln, právne a iné požiadavky, dodržiavať platné legislatívne predpisy a normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Zameriame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.

certifikat 1
certifikat 2
certifikat 3
certifikat 4